ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Курс дистанційного навчання "Чотирикутники"

Курс дистанційного навчання з геометрії "Чотирикутники" для учнів 8 класу загальноосвітньої школи.

Цілі курсу:

 • навчити учнів використовувати різноманітні ресурси курсу для набуття знань та умінь з вивченого матеріалу в довільному, сприятливому для кожного учня темпі і діапазоні часу опрацьовувати інформацію;
 • навчити учнів використовувати встановлений термін для вивчення даного матеріалу.

Курс "Чотирикутники" розбито на 16 занять, вивчення якого розраховано на 16 тижнів. Протягом 14 занять здійснюється вивчення теоретичного матеріалу з використанням ресурсів курсу, а 2 заняття відведено на контрольні роботи. Після вивчення кожного розділу теми учням пропонується перевірити рівень засвоєння знань. Для цього використовується опитування, розв`язування задач та тестування.


Урок 1. Чотитрикутники. Опуклі та неопуклі чотитрикутники. Сума кутів чотирикутника.

Мета: сформувати уявлення про чотирикутник, його елементи: вершина, сторона, діагональ, сусідні сторони (вершини), протилежні сторони (вершини); сформувати уявлення про внутрішню область чотирикутника, поняття опуклого та неопуклого чотирикутників, кута опуклого чотирикутника, сусідніх та протилежних кутів опуклого чотирикутника, ввести поняття периметра чотирикутника; сформувати усвідомлене розуміння змісту теореми про суму кутів опуклого чотирикутника та вміння її застосовувати під час розв'язування задач.

Сформувати первинні вміння:

• відтворювати означення чотирикутника, його елементів;

• знаходити на рисунку зображення чотирикутника та його елементів;

• виконувати рисунки за описом;

• розв'язувати найпростіші задачі на обчислення із використанням поняття периметра чотирикутника, із використанням теореми про суму кутів чотирикутника.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 2. Паралелограм.Властивості паралелограма.

Мета: засвоїти означення паралелограма, означення додаткових елементів паралелограма, сформулювати теореми про властивість кутів і сторін паралелограма, про властивість бісектрис кутів паралелограма та висоти паралелограма; сформувати первинні вміння відтворювати вивчені означення і властивості, а також використовувати їх разом із вивченими раніше властивостями та ознаками паралельних прямих для розв'язування задач на доведення та обчислення.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 3. Теореми про ознаки паралелограма. Розв`язування задач.

Мета: доповнити знання учнів поняттями: «достатня та необхідна умови», «критерій»; відпрацювати вміння відрізняти необхідні та достатні умови, а також використовувати вивчені необхідні й достатні умови паралелограма до розв'язування задач.

Формувати вміння:
·   відтворювати ознаки та їхні доведення;
·   застосовувати вивчені ознаки для доведення того, що даний чотирикутник є паралелограмом.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 4. Прямокутник.

Мета: сформувати в учнів уявлення про прямокутник як один із видів паралелограма; розглянути властивості та ознаки прямокутника; сформувати вміння й навички застосовувати властивості та ознаки прямокутника під час розв'язування задач.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 5. Ромб. Квадрат.

Мета: працювати над засвоєнням учнями змісту означень, властивостей та ознак ромба і квадрата. Формувати вміння:

·   відтворювати вивчені твердження;

·   застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата до розв'язування типових задач;

·   застосовувати властивості, ознаки ромба і квадрата разом із раніше вивченими твердженнями в темі «Чотирикутники» до розв'язування задач підвищеного рівня складності.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 6. Розв`язування задач.

Мета: узагальнити та систематизувати знання учнів щодо означень, властивостей та ознак різновидів паралелограма; вдосконалити вміння учнів застосовувати вивчені твердження під час побудови правильних міркувань для розв'язування типових задач.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Самостійна робота.
 5. Домашнє завдання.

Урок 7. Підсумковий урок. Тематична контрольна робота №1.

Мета: повторити, систематизувати й узагальнити набуті під час вивчення теми «Чотирикутники» знання учнів щодо означень, властивостей та ознак таких понять, як чотирикутник, паралелограм, прямокутник, ромб і квадрат; узагальнити й систематизувати вміння учнів щодо застосування вивчених теоретичних тверджень для розв'язування задач.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Тематична контрольна робота №1.
 4. Домашнє завдання.

Урок 8. Означення трапеції. Окремі види трапецій.

Мета: сформувати в учнів поняття трапеції, її елементів; розглянути означення рівнобічної та прямокутної трапецій, зміст властивостей кутів трапеції, прилеглих до бічної сторони, та кутів рівнобічної трапеції.

Формувати вміння:

·   відтворювати вивчені твердження;

·   виконувати рисунок за описом;

·   за готовим рисунком знаходити елементи трапеції;

·   розв'язувати найпростіші задачі на обчислення.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 9. Розв`язування задач.

Мета: закріпити знання учнів про означення, властивості та ознаки трапецій, відпрацювати навички застосування вивчених тверджень під час розв'язування задач із застосуванням властивості катета, що лежить проти кута 30°.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 10. Теорема Фалеса.

Мета: формувати в учнів усвідомлене розуміння змісту теореми Фалеса та способу її доведення; формувати вміння відтворювати формулювання теореми Фалеса; застосовувати її для розв'язування задач на знаходження довжин відрізків, що відтинаються на сторонах паралельними прямими; розв'язувати задачі на поділ відрізка на п рівні відрізки або в даному відношенні.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 11. Середня лінія трикутника.

Мета: сформувати в учнів поняття середньої лінії трикутника. Розглянути властивості середньої лінії трикутника та зміст задачі Вариньйона; формувати в учнів уміння: відтворювати вивчені твердження (означення та властивості); виконувати зображення середніх ліній трикутника та здійснювати доведення або спростування того, що даний відрізок є середньою лінією трикутника; відтворювати доведення властивості середньої лінії трикутника та опорної задачі; використовувати властивість середньої лінії трикутника під час розв'язування задач.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 12. Середня лінія трапеції.

Мета: сформувати в учнів поняття середньої лінії трапеції; працювати над засвоєнням змісту властивості середньої лінії трапеції, а також схеми її доведення.

Формувати в учнів уміння:

·        відтворювати зміст вивчених на уроці тверджень;

·        виконувати зображення середньої лінії трапеції;

·        використовувати властивість середньої лінії трапеції для розв'язування задач;

·        використовувати вивчену властивість у комплексі з раніше вивченими властивостями трапеції.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 13. Розв'язування задач.

Мета: закріпити знання учнів щодо змісту теореми Фалеса, властивості середньої лінії трикутника та середньої лінії трапеції, а також опорних фактів, що випливають з цих тверджень; відпрацювати вміння застосовувати вивчені твердження під час розв'язування задач.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Домашнє завдання.

Урок 14. Градусна міра дуги. Вписаний кут. Наслідки з теореми про вписаний кут. Розв'язування задач.

Мета: домогтися засвоєння учнями змісту понять: плоский кут, центральний кут, дуга кола, що відповідає даному центральному куту, градусна міра дуги кола, вписаний кут, — а також засвоєння учнями змісту властивості вписаного кута (про вимірювання вписаного кута), домогтися засвоєння учнями змісту наслідків із теореми про вписаний кут .

Формувати вміння:

·        відтворювати зміст вивчених тверджень;

·        знаходити на готовому рисунку вивчені поняття;

·        виконувати правильні зображення вивчених понять заданим описом;

·        розв'язувати задачі із використанням вивчених тверджень на обчислення градусної міри вписаних та центральних кутів.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Схема логічної побудови курсу геометрії  7 та 8 класів.
 4. Практичне завдання.
 5. Тестові завдання для самоконтролю.
 6. Домашнє завдання.

Урок 15. Вписані чотирикутники. Описані чотирикутники.

Мета: працювати над засвоєнням учнями змісту понять: чотирикутник, вписаний у коло; чотирикутник, описаний навколо кола; розглянути зміст теорем про вписаний та описаний чотирикутники та схеми їх доведення.

Сформувати вміння:

·        відтворювати вивчені твердження;

·        виконувати рисунок за описом;

·        використовувати вивчені теореми під час розв'язування теореми на   чотирикутники.

 1. Актуалізація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Практичне завдання.
 4. Тестові завдання для самоконтролю.
 5. Домашнє завдання.

Урок 16. Підсумковий урок. Тематична контрольна робота №2.

Мета: повторити, систематизувати га узагальнити знання учнів щодо змісту:

·        означення, ознак та властивостей трапеції;

·        теореми Фалеса;

·        означення та властивостей кутів у колі.

Повторити, систематизувати та узагальнити вміння учнів застосовувати вивчені твердження для:

·        виконання зображень геометричних об'єктів за даним описом;

·        «читання» рисунків;

·        побудови правильних міркувань під час розв'язування задач різних типів.

 1. Повторення та систематизація опорних знань.
 2. Теоретичний матеріал.
 3. Тематична контрольна робота №2.
 4. Домашнє завдання.

Подобається