ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

ЗНО

Дистанційне навчання

Дистанційна освіта    
Головною метою освіти на етапі розбудови системи освіти України є розвиток і формування соціально зрілої, працелюбної, творчої особистості, громадянина України, здатного до свідомого соціального вибору та збагачення на цій основі інтелектуального, культурного й економічного потенціалу народу.
 Розвиток людини, її становлення як особистості, вибір професії залежать від знань, які здобула людина, відповідного виховання і оточення. Філософія сучасної освіти така: “Освіта – не сума знань і навичок, а сукупність засобів, спрямованих на становлення особистості”. Під освітою розуміються два процеси: педагогічна діяльність, спрямована на навчання, і виховання дітей у зв’язку із задачами їх соціалізації, освоєння нових стандартних вимог відповідно до навчальних планів і програм. Такий підхід потребує суттєвого оновлення змісту та технологій навчання, створення оптимальних умов для розвитку особистості в процесі навчання, тобто перехід на особистісно орієнтоване навчання. Виникнення нових освітніх технологій пов’язане з необхідністю розв’язання проблеми: як в обмежений проміжок часу при обмежених можливостях людини передати учню об’єм знань, умінь, компетенцій, при тому, що цей об’єм постійно збільшується – якісно й кількісно. Одним з можливих варіантів розв’язку цієї проблеми є переведення того, хто навчається, в режим самоосвіти, тобто переведення учня із об’єкта навчання в стан суб’єкта. Суб’єктивність - це така якість освіченої особистості, що виявляє здатність до усвідомленго, самостійного визначення цілей діяльності, уміння раціонально спланувати й організувати діяльність з метою досягти результатів, готовність нести відповідальність за результати своєї діяльності, тобто самоосвіти. Самоосвіта – це оволодіння знаннями з ініціативи самої особистості, а також самостійний вибір нею форм задоволення пізнавальних потреб та інтересів. Одним із шляхів реалізації складного процесу трансформації учня в самоорганізаційну систему є адаптпція змісту освіти на основі еволюційно-синергетичної парадигми й технологій навчання на основі комп’ютерно-інформаційних технологій. Реальним втіленням сучасних інформаційних технологій в освітньому процесі є система розвиваючих засобів навчання.. При застосуванні комп’ютерних технологій всі учні перебувають в однакових умовах. Пам’ять перебуває в режимі сприйняття інформації, запам’ятовування, збереження й відтворення інформації. Вона складається із області короткочасової і довготривалої пам’яті. Для того, щоб інформацію перевести в довготривалу, необхідно їй надати статусу життєво необхідної й образно-значущої. Цього можна досягти при неодноразовому поверненні до однієї й тієї ж інформації, виборі мети діяльності. Найбільш ефективному розв’язанню зазначених проблем сприяє дистанційне навчання. 
За останні роки розвиток інформаційних технологій зробив актуальною проблему модернізації системи освіти. Суть такої модернізації найбільше відбилася в концепції дистанційної освіти (ДО), 
яка, завдяки такому глобальному явищу як Інтернет, охоплює широкі шари суспільства та стає найважливішим фактором його розвитку. Особливого значення така модернізація системи освіти набуває в Україні. 

Згідно з деякими дослідженнями, в Україні близько 30% навчальних закладів заявили про те, що вже мають або планують організувати навчання в режимі ДО. Однак найчастіше за цим стоїть звичайна заочна форма навчання. Чим же відрізняється дистанційна освіта від інших видів отримання знань і професії? Насамперед, ДО - це відкрита система навчання, що передбачає активне спілкування між викладачем і студентом за допомогою сучасних технологій та мультимедіа. Така форма навчання дає свободу вибору місця, часу та темпу навчання.

Система ДО має ряд переваг і значно розширює коло потенційних студентів. Одержати освіту дистанційно має можливість молодь, яка не може поєднувати навчання з роботою або проживає у віддаленій від обласних центрів місцевості; військовослужбовці; домогосподарки; керівники; бізнесмени або студенти, що бажають паралельно одержати освіту. Дистанційна форма навчання підходить майже всім, тому що дає можливість гармонійно поєднувати навчання та повсякденне життя.

Варто відзначити, що ДО - доступна можливість одержати освіту за кордоном з мінімальними фінансовими витратами при великому виборі спеціальностей, оскільки більшість ВНЗ Європи та США ввели таку зручну для студентів форму освіти набагато раніше, ніж Україна.

 

Сучасна освіта вимагає безупинно розширювати своє сприйняття комплексності світу та формування інформаційного суспільства. Для того, щоб знання отримали конкретний зв'язок з діями, необхідно постійно "навчати себе", поповнюючи й розширюючи свою освіту. Саме цю мету й ставить перед собою дистанційна освіта.
 

Інтернет ресурси дистанційного навчання:

Система дистанційного навчання "Доступна освіта"

Сайт дистанційного навчання ХНЕУ для школярів

Український інститут інформаційниїх технологій в освіті Національний Технічний Університет України "КПІ"