Портал Академії

             


Комплексно-цільова програма

Комплексно-цільова програма

«Управління розвитком навчального закладу в умовах модульно-розвивальної системи навчання»

 

Розділ

Цілі

Завдання

Зміст роботи за роками

Управлінські дії та рішення

2015-2016

2016-2017

2017-2018

Оптимізація управлінської діяльності керівника навчального закладу

Вироблення стратегії розвитку освітньої системи школи.

 

Забезпечення якісних змін в освітньому просторі школи відповідно до сучасних вимог суспільства щодо освіти;

1. Оновлення нормативної документації, яка регламентує діяльність школи.

2. Визначення системи цінностей.

3. Формулювання проблем розвитку, визначення шляхів їх розв’язання

Моніторинг освітнього простору за напрямками:

-         якість освіти;

-         ефективність впровадження освітньої інновації;

-         ДПА та ЗНО;

-         методичної роботи.

Аналіз та оцінка ефективності  управління розвитком навчального закладу

Розробка концепції розвитку, нового навчального плану, моніторинг якості освіти,

Створення оптимальної структури освітнього закладу

 

 

1.Розподіл обов’язків з урахуванням умов модульно-розвивальної системи навчання

2. Забезпечення закладу освіти педагогічними кадрами, здатними до розвитку задатків, таланту.

3. Соціальний захист, збереження індивідуальності дитини в умовах навчально-виховного процесу

Якісне підвищення кваліфікації керівного складу закладу освіти через різні форми навчання

Практикувати творчі відрядження педагогічних працівників до інших навчальних закладів України з метою ознайомлення та перейняття досвіду роботи колективів, що працюють за модульно-розвивальною системою навчання

 

Творчі звіти

Створення умов для зростання професійного рівня педагогічних кадрів

Перспективний план курсової перепідготовки вчителів

Робота шкільної педагогічної майстерні

Круглий стіл. Професійне зростання вчителя у сучасному освітньому просторі

Графік, план роботи, звіт

Створення дієвої моделі державно-громадського управління розвитку освіти на рівні навчального закладу.    

 

Сприяння участі громадськості у формуванні освітньої політики школи

Забезпечити ефективну роботу Ради школи, батьківського комітету школи

Проведення батьківської конференції з залученням громадськості

Звітування  перед батьками та громадськістю про виконану роботу

Протокол, звіт

Формування сучасної педагогічної культури батьків

Анкетування батьків на предмет комфортності навчання  дітей у школі; вивчення морального клімату в сім’ях; контролю батьків за поведінкою дитини, ефективності впливу родини та методів виховання.

Батьківські збори: обговорення проблем навчання, виховання і розвитку

 

Рефлексія спільної діяльності. Участь у конференції

Звіти, протокол

Створення умов для професійного зростання педагогів

Підвищення якості науково-методичної роботи на діагностичній основі із забезпеченням різноманітних форм навчання.

 

Вивчення якості забезпечення навчально-виховного процесу кадрами з відповідною педагогічною освітою;

Оновлення  індивідуальної методичної карти з метою моніторингу динаміки професійного зростання педагогів

Здійснення моніторингу професійної майстерності вчителя

Вивчення і узагальнення передового досвіду вчителів

 Графіки.

Творчі звіти

Забезпечення цілеспрямованого  методичного навчання педагогічних кадрів;

Розробити алгоритм корекції самоосвітньої діяльності  вчителів в умовах МРСН

Робота постійно діючого семінару для вчителів, спрямованого на підвищення методичного рівня вчителів

Науково-практична конференція «Високий рівень методичної підготовки вчителя – зростання творчої собистості учня »

План,

протокол

Підвищення ефективності навчально-виховного процесу;

Підвищення ефективності уроку та модульного заняття як основної форми навчально-виховного процесу

Науково-методична нарада: технологія сучасного уроку з елементами інноваційного навчання

 

Відвідування уроків із метою виявлення готовності вчителів до переосмислення викладання навчальних предметів в умовах МРСН

Резерви підвищення ефективності уроку

 Протокол наради. Аналітична довідка, наказ

Вибір оптимальних методів проведення сучасного уроку та модульного заняття з метою забезпечення його якості та ефективності

Педрада:освітні моделі розвивальної взаємодії учителя і учня за умов інноваційної системи навчання

Науково-практичний семінар: Вимоги до сучасного уроку

Педрада – звіт : досвід вчителів щодо вибору оптимальних методів, прийомів проведення сучасного уроку

Протоколи, творчі звіти

Стимулювання самоосвіти та творчого пошуку вчителів.  

Вдосконалення науково-теоретичної, методичної та психологічної підготовки вчителів.

Залучення до науково-дослідницької та експерименталь-ної діяльності.

Вивчення попиту працівників на відвідування семінарів за темами відповідно проблеми

 

Організація методичних заходів для опанування знаннями з вище зазначеної проблеми

 

Участь педагогічних працівників у тематичних конкурсах, підготовка учнів до участі у тематичних конкурсах

Засідання методичних об’єднань, творчі звіти.

Управління якістю навчально-виховного процесу

Здійснення моніторингу якості освіти

Розробити інструктивно-методичні матеріали для моніторингу якості освіти, педагогічного моніторингу, психологічного моніторингу

Розроблення програми моніторингових досліджень. Складання графіку проведення досліджень

Здійснення моніторингових досліджень згідно графікам

Узагальнення матеріалів дослідження. Проведення підсумкової наради

Програма, графіки, узагальнені результати

Забезпечення розвитку і саморозвитку особистості на основі індивідуальних особливостей суб’єкта пізнання та предметної діяльності

Спрямувати процес навчання і виховання на забезпечення всебічного особистісного орієнтованого розвитку дитини.

Забезпечити виконання вимог Державних стандартів початкової та загальної середньої освіти

Створення банку діагностичних методик вивчення особистісних особливостей учнів, їхніх пізнавальних можливостей і здібностей. Організація індивідуального навчання учнів.

 

Визначення рівня адаптації 1,5,10-х класів.

Проведення зрізів знань 5,10-х класів

Діагностика розвитку творчих та індивідуальних здібностей учнів і їх здатності орієнтуватися в сучасному інформаційному просторі, здібності до професійної самореалізації

Психологічний моніторинг

Звіти. Рекомендації. Підготовка наказу

 

Визначення варіативності, різноманітності змісту і форм навчального процесу

 

Забезпечити реалізацію інваріантної і варіативної частин навчального плану. Вивчення потреб учнів у проведені факультативних і додаткових занять

 

 

Анкетування з метою вивчення інтересів і потреб учнів

 

Організація роботи гуртків, факультативів

 

Відстеження ефективності роботи гуртків, факультативів

 

Програма, звіт,наказ

Розвиток у дітей стійкого інтересу до пізнання, бажання та вміння самостійно вчитися

 

 

 

 

 

Нарада при директорові: Формування в учнів бажання та вміння самостійно опановувати знання.

Семінар. Формування в учнів навчальних і самоосвітніх умінь як умова вдосконалення особистості школяра і підготовка його до життя в сучасних умовах.

Педагогічна рада: Творча особистість: як її формувати на уроці; особливості роботи з учнями.

Протокол, звіт

Створення умов в навчальному закладі для удосконалення навчально-пізнавальної діяльності учнів

Створення умов для повноцінного прояву, реалізації творчого потенціалу  й розвитку здібностей дитини.

 

Виявлення та підтримка обдарованих та інтелектуально здібних  дітей для прояву їхнього таланту, інтелектуальних здібностей, стимулювання їхньої творчої діяльності.

Запровадження рейтингової системи оцінювання досягнень учнів

Моніторинг результатів: олімпіад;

МАН;

конкурсів

Дослідження результатів участі учнів в олімпіадах, турнірах, конкурсах, МАН

Звіт, наказ

Здійснення психолого-педагогічних заходів задля усунення відхилень в індивідуальному розвитку.

Психологічний моніторинг               ( мотивація до навчання )

Психологічний моніторинг. Визначення та відстеження рівня психологічного комфорту, мотивації навчання та само визначеності учнів

Відстеження динаміки рівня навчальних досягнень учнів, розвитку та вихованості

Спостереження, звіт, аналітична довідка

Створення профільних класів

Вивчення запитів учнів з метою створення класів з поглибленим вивченням предметів та профільних класів

Створення класів з поглибленим вивченням навчальних предметів та профільних класів

Моніторинг профільного навчання

Звіт, наказ

Управління інноваційною діяльністю  педагогів та створення інноваційного середовища в навчальному закладі

Створення умов для переорієнтації діяльності вчителя на особистість дитини, її самореалізацію

Розробити систему критеріїв та показників ефективності інноваційної діяльності вчителів

Розробка критеріїв та показників ефективності інноваційної моделі навчального закладу

Внесення змін та корекція інноваційної моделі моніторингу діяльності навчального закладу

Аналіз результатів інноваційної діяльності  та коригування навчально-виховного процесу відповідно до них

Науково-методична рада

Створення умов для успішного функціонування навчального закладу

Програмне забезпечення та створення науково-методичного супроводу освітнього процесу

Коригування інструментарію, підготовка для подальшого вимірювання

Проведення науково-практичного семінару з підсумків роботи

Звіт

Використання інноваційних технологій в школі, що вчать управляти знаннями, саморозвитком, самоконтролем.

Установчий семінар для вчителів «Діяльність вчителів в умовах МРСН»

Діагностика готовності вчителів працювати за окремими темами в умовах  МРСН

Аналіз досягнень учителів, що працюють за окремими науковими темами

Узагальнення досвіду

Оптимізація матеріально-технічного забезпечення

забезпечення в школі належних умов для навчання і виховання відповідно до сучасних санітарно-гігієнічних, технічних та педагогічних вимог.  

Проведення комплексу енергозберігаю-чих заходів із утеплення фасадів, заміни вікон та дверей.

Ремонт фасаду, заміна дверей парадного входу

Заміна вікон на теплозберігаючі склопакети (початкові класи)

Заміна вікон на теплозберігаючі склопакети (класні кімнати)

Акти

Поліпшення умови експлуатації та утримання будівлі школи;

Ремонт м’якої покрівлі будівлі школи

 Ремонт системи водопостачання, каналізації

Капітальний ремонт системи опалення

Акти

Виконання капітального ремонту за новітніми технологіями.

Ремонт підлоги класних кімнат

Ремонт приміщень школи, цоколя будівлі

Ремонт системи водопостачання, каналізації

 Акти, звіт

Забезпечення школи сучасними меблями відповідно до санітарно-гігієнічних та естетичних вимог, створення сприятливих та комфортних умов для організації навчально-виховного процесу

Заміна меблів у їдальні, забезпечення достатньої кількості посадочних місць

Заміна меблів в актовій залі

Придбання меблів для початкової школи

Акти, звіт

Вжити додаткових заходів щодо збільшення частки спеціальних коштів за рахунок благодійних внесків