ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

інформаційні статті щодо ДО

Психолого-педагогічні особливості дистанційної освітиОсновою навчально-пізнавальної діяльності є психологічні процеси особистості. Тому в ході дистанційного навчання їх необхідно дотримуватися з урахуванням при цьому специфіки дистанційного навчання.

Будь-яка нова форма навчання, у тому числі дистанційна, вимагає створення психологічної бази, без якої не можна говорити про якість навчального процесу. В. Демкін виділяє низку психологічних принципів, які впливають на якість дистанційного навчання. Він звертає особливу увагу на необхідність детального планування навчальної діяльності, її організації, чіткої постановки цілей та завдань навчання. Студенти мають розуміти призначення запропонованих курсів. Автор зазначає, що ефективність навчальної діяльності студентів значною мірою залежить від змісту матеріалу, який визначає структуру і рівень їх пізнавальних інтересів - загальних чи спеціальних.

Розробка навчально-методичних матеріалів для дистанційного навчання потребує врахування психологічних закономірностей сприймання, пам'яті, мислення, уваги, а також вікових особливостей студентів. Це пояснюється тим, що пізнавальні процеси студентів безпосередньо впливають на засвоєння навчального матеріалу. Існує низка незалежних від особистісних характеристик особливостей, які слід враховувати при розробці навчально-методичних матеріалів, зокрема такі:
органи чуття людини обмежені у своїй можливості реагувати на інформаційні сигнали, відтак сприймають лише дозовану кількість повідомлень із навколишнього середовища; і якщо повідомлень багато, то мозок зазнає інформаційного перенасичення (перенавантаження);
людина сприймає світ залежно від того, що вона очікує сприйняти, через те її свідомість більшою мірою реагує на нове і несподіване;
"ефект технічного перенасичення" полягає в тому, що людина не спроможна без варіювання виконувати одноманітні завдання протягом навіть нетривалого часу, тому іноді непомітно для себе вона змінює задачу, яку розв'язує.


Урахування окреслених вище особливостей сприяє підвищенню рівня сприйняття інформації і засвоєння навчального матеріалу тими, хто навчається у системі дистанційної освіти.

Зворотний зв'язок між студентом і викладачем у системі дистанційного навчання є абсолютним її атрибутом. Цей зв'язок повинен забезпечувати студенту психологічний комфорт у процесі навчання. Суть механізму зворотного зв'язку полягає в тому, що в міжособистому спілкуванні процес обміну інформацією ніби подвоюється і, окрім змістового навантаження, несе в собі від реципієнта до комунікатора відомості про те, як реципієнт сприймає і оцінює поведінку комунікатора. Адекватність сприйняття інформації залежить від багатьох причин, найважливішою з яких є наявність або відсутність у процесі діалогу комунікативних бар'єрів. Комунікативний бар'єр - це психологічна перешкода на шляху адекватної передачі інформації між партнерами зі спілкування. Якщо такий бар'єр виникає, то інформація спотворюється або змінюється її зміст.

Існують різні психологічні бар'єри спілкування:
семантичний бар'єр пов'язаний із вживанням різних значень того самого поняття учасниками процесу спілкування;
стилістичний бар'єр виникає при невідповідності стилів мовлення комунікатора і реципієнта;
логічний бар'єр з'являється тоді, коли логіка міркування, запропонована комунікатором, дуже складна.

Комунікативний бар'єр може перерости і в бар'єр відносин. Це суто психологічний феномен, який виникає в процесі спілкування комунікатора і реципієнта, коли почуття недовіри та ворожості до комунікатора поширюється і на пропоновану ним інформацію.

Важливо враховувати те, що будь-яка інформація, яка надходить до реципієнта, справляє певний вплив на його поведінку, мислення, настановлення. І в окремих випадках комунікативний бар'єр виступає психологічним захистом від психологічного впливу іншої людини, що виникає в процесі обміну інформацією між учасниками спілкування. Таким чином, особистісні характеристики викладачів у системі дистанційної освіти мають важливе значення для забезпечення відповідного, психологічного комфорту тим, хто навчається.

Психологи акцентують увагу на здатності студента самостійно працювати з інформацією. Відомо, що самостійна робота в системі ДО є основним елементом навчальної діяльності.

Виділяють такі рівні готовності студента до самостійної роботи:
високий, коли переважає пізнавальний, професійний мотив;
проміжний, коли є різні мотиви, актуалізовані різними проблемами;
низький, коли переважає зовнішній мотив: необхідність здати залік або іспит.


Провідними мотивами самостійної діяльності можуть виступати навчально-пізнавальні та професійні мотиви. Конкретними стимулами можуть бути інтереси, відповідальність, страх відрахування тощо. Різні за змістом мотиви по-різному впливають на якість навчальної діяльності.

Здійсненню самостійної діяльності можуть заважати такі психологічні проблеми, як відсутність досвіду самостійної роботи, недостатня вольова саморегуляція, вплив групових настановлень тощо.

(За матеріалами статті Олени Малінко
"Дистанційна освіта: організаційна структура,
психолого-педагогічні основи, фінансування
і управління." //Дир. школи, ліцею, гімназії.
- 2002. - №6. - С. 38 - 45

Віддалене навчання - плюси і мінусиТрадиційна форма навчання грунтується на лекційних заняттях, лабораторних роботах, колоквіумах і семінарах. Таке навчання ведеться за програмами, які складалися десятки років поспіль. Вважається, що така форма навчання дає загальні знання та основи системного мислення. Проте ця система навчання не вирішує проблему освоєння навичок, що користуються попитом на сьогоднішній день. Для цього ще не складено академічний курс.

Можливі наступні варіанти самоосвіти:
- самостійна робота з книгами;
- робота підмайстром у фахівця;
- тусовки на форумах;
- навчання через Інтернет (на семінарах) за методиками, розробленими практиками.

Здавалося б, тусовки (наприклад, в студентському колі, серед спеціалістів конкретної фірми, на інтернет-конференціях, форумах, семінарах) можуть заповнити те, чого не знайти в книгах. Однак при такому навчанні неодмінно виникне ситуація, коли на запитання відповідатимуть, тільки якщо воно чітко сформульоване. Є ще одна проблема. Фахівці не тусуються у форумах, їм не цікава публіка, яка крутиться там. Це пов'язано з тим, що навчені фахівці довідатися щось нове або корисне для себе не можуть, тому вони (якщо тільки вони не є ентузіастами форумів або викладачами курсів) поступово вимиваються з подібних "освітніх програм". Інша проблема полягає в тому, що оптимізацією роботи новачка на форумах ніхто займатися не буде, тому що мало хто з тусующихся може володіти баченням проблеми.

Отже, вимоги до ідеальної навчальної системи можна сформулювати наступним чином: з одного боку, навчальна система повинна давати академічні знання, які дозволяли б бачити загальну картину, а не вибірку її фрагментів, з іншого боку, навчальна система повинна забезпечувати прикладними знаннями, щоб допомогти "учню" вирішити будь-яке практичне питання.

Ці протиріччя вирішуються використанням інтернет-технологій. Все більша і більша кількість фахівців відкривають віртуальні курси навчання. Навчання будується на принципі "майстер - учень".

Відточування майстерності йде в процесі вирішення конкретних завдань, які або стоять перед учнем, або пропонуються майстром. Майстер як досвідчений лоцман проводить учня повз безліч підводних рифів і показує, як правильно досягати потрібного результату. Майстер на перевірених досвідом прикладах пояснює абетку системних знань.

Звичайно, учень може і сам досягти потрібного результату шляхом проб і помилок. Однак при такому підході біда новачка полягає у наступногму:
- не завжди правильне оцінювання завдання (складне приймається за просте, а просте - за складне);
- неспроможність чіткого формулювання питання (чітко сформульоване завдання - це дві третини його вирішення);
- невміння перевірки результатів своєї роботи (існує імовірність спочатку рухатися в хибному напрямку і навіть не підозрювати про це).

Ці проблеми самотужки вирішуються тільки часом. Немає нічого надрозумного в тому, що освоїли інші. Мине п'ять років, і новачок буде дивуватися, чому він не розумів раніше таких елементарних речей. Однак ті, кому час дорогий, обирають навчання у фахівців.