ХАРКІВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №164 ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

 

Портал Академії

             

Нормативно-правове забезпечення

 Лист Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації від 13.10.2017 № 1-38/4174

Наказ Міністерства Фінансів України від 13.09.2016 № 818 "Про затвердження типових форм з обліку та списання основних засобів суб'єктами державного сектору та порядку їх складання"

 

Закон України "Про внесення змін до деяких законів України щодо безоплатного забезпечення підручниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників"


Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 14 грудня 2012 року №1427 "Про затвердження Порядку забезпечення студентів вищих навчальних закладів, учнів загальноосвітніх і професійно-технічних навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних закладів підручниками та навчальними посібниками"

 

Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України, Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 02.08.2012 № 868/883/882 "Про визнання такими, що втратили чинність, деяких наказів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства фінансів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України"

 

ПРИМІРНЕ ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЦЕНТР ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

Стратегія розвитку бібліотечної справи на період до 2025 року “Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого розвитку України”                                                                        

                                                                        ПОЛОЖЕННЯ 

про бібліотеку Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №164 Харківської міської ради Харківської області 

 

1. Загальні положення

1.1. Бібліотека Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 164 Харківської міської ради Харківської області є  обов’язковим структурним підрозділом, який здійснює бібліотечно-інформаційне, культурно-просвітницьке забезпечення навчально-виховного процесу як в урочний, так і в позаурочний час. Свою діяльність організовує спільно з педагогічним колективом, відповідно до планів роботи і регламентуючої документації, що затверджується директором закладу.
1.2. Харьківська загальньоосвітня школа І-ІІІ ступенів № 164  забезпечує правові, організаційні, фінансові та матеріальні умови, необхідні для функціонування бібліотеки, зокрема, належне зберігання, використання і поповнення фондів бібліотеки, гарантує їх цілісність, неподільність і невідчуженість. Приміщення, обладнання, майно бібліотеки утримується  на безстроковому і безоплатному користуванні та оперативному управлінні.
1.3. У своїй діяльності бібліотека керується Законом України «Про освіту», Законом України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», іншими законодавствами та підзаконними нормативно-правовими актами, а також цим Положенням.
1.4. Бібліотека Харківської загальньоосвітньої школи № 164  своєю діяльністю сприяє реалізації державної політики у галузі освіти і культури; дотримується принципів гуманізму і демократизму, пріоритету загальнолюдських цінностей і моралі.
1.5.Бібліотека доступна та безкоштовна для користувачів ,якими є вчителі ,вихователі ,учні ,працівники Харьківської загальноосвітньої школи № 164 ,батьки .
1.6. Порядок доступу до бібліотечних фондів та іншої бібліотечної інформації ,перелік основних послуг і умови їх надання визначаються правилами користування бібліотекою ,які затверджуються директором навчального закладу і складаються на основі типових правил користування бібліотекою . 
1.7. Шкільна бібліотека підключена до мережі інтернет та локальної мережі навчального закладу.

 

2. Основні завдання

2.1. Бібліотечно-інформаційне обслуговування користувачів у забезпеченні всіх напрямів навчально-виховного процесу у засвоєнні як програмних, так і позапрограмних вимог, у самоосвіті.
2.2. Розширення бібліотечно-інформаційних послуг на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи. Введення в роботу бібліотеки новітніх технологій.
2.3. Формування в учнів умінь та навичок бібліотечного користувача, розкриття перед ними основних (модельних, базових) функцій бібліотеки, з`ясування прав і обов’язків користувача, вихованням поваги до правил користувача своєї і будь-якої бібліотеки, популяризації бібліотечно-бібліографічних знань.
2.4. Сприяння вихованню гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку , відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.
2.5.Всебічне сприяння підвищенню фахової, педагогічної майстерності вчителів,вихователів,батьків шляхом популяризації педагогічної літератури і надання інформації про неї.
2.6.Бібліотечно-інформаційне забезпечення особистісних потреб користувачів у дозвіллевій діяльності , у профорієнтаційному визначенні.
2.7.Виховання в учнів інформаційної культури – сталого прагнення до пошуку інформації,свідомого добору джерел,навичок систематизації та особистої оцінки.
2.8.Координація діяльності бібліотеки з громадськими організаціями,співпраця та взаємодія з освітянськими бібліотеками та мережею бібліотек інших систем і відомств.

3.Зміст роботи

3.1. Формує універсальний ,з урахуванням профілю, бібліотечний фонд, який відповідає змісту навчання у навчальному закладі, його інформаційним та виховним функціям,запитам та інтересам користувачів,забезпечує його належне розміщення,облік і зберігання. В нього включаються: довідково-енциклопедичні, інформаційні видання з питань методики навчання, психології, підручники, навчальні посібники і дидактичні матеріали, художня література, періодичні видання, ноти, ізо продукція, кінодокументи, компакт-диски (оптичні носії), картографічні матеріали, видання, що вийшли друком як в Україні, так і за кордоном.
3.1.1 Здійснює організацію, раціональне розміщення та облік основних і додаткових бібліотечних фондів, їх зберігання та реєстрацію.
3.1.2 Систематично аналізує використання бібліотечного фонду, веде роботу з його популяризації.
3.1.3 Обслуговує читачів у режимі абонементу та читальної зали.
3.2 Формує і веде довідково-бібліографічний апарат, використовуючи традиційні і сучасні електронні носії інформації з метою багатоаспектного бібліографічного розкриття бібліотечного фонду.
3.2.1 Бере участь у створенні і використанні галузевих баз даних.
3.2.2 За допомогою комунікативних мереж бібліотека відіграє роль центрів інформації загальноукраїнських та світових баз даних.
3.2.3 Вивчає інформаційні потреби вчителів, вихователів, учнів, батьків, здійснює диференційоване обслуговування читачів, використовуючи різні форми і методи індивідуальної, групової і масової роботи.
3.3 Засобами бібліотечної роботи популяризує книгу і читання, підвищує престиж освіченості і культурності, виходячи як з потреб суспільства, так і з природних прагнень особистості.
3.3.1 Складає і готує списки літератури на допомогу навчально-виховній роботі закладу, виконує довідкову й інформаційну роботу шляхом масового, групового та індивідуального інформування. 3.3.2 Веде роботу з популяризації бібліотечно-бібліографічних знань серед учнів за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, лекцій, бібліотечних уроків, надання індивідуальних і групових консультацій тощо.
3.3.3 Спільно з учителями та громадськими організаціями проводить читацькі конференції, літературні та музичні вечори, диспути, ігри та інші масові заходи.
3.3.4 Організовує та бере участь у науково-пошуковій та краєзнавчій роботі, що пов’язана з книгою, навчальним підручником та іншою формою інформації.
3.4 В межах своєї діяльності бере участь у навчально-виховному процесі в організації загальних, групових, класних, масових заходів, виставок та оглядів, передбачених планом роботи.
3.5 Координує і кооперує свою діяльність з бібліотеками інших навчальних закладів, систем і відомств щодо спільних дій та заходів у навчальній і дозвіллєвій діяльності.
3.5.1 Реалізує можливості взаємовикористання  бібліотечних фондів за допомогою внутрішнього книгообміну та міжбібліотечного абонементу (МБА).
3.5.2 Вивчає і впроваджує в практику роботи кращий досвід бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів.

4. Управління, структура та штати

4.1 Відкриття бібліотеки здійснюється за наявністю відповідної матеріально-технічної, науково-методичної бази :приміщення, початкового книжкового фонду (навчального), книгосховища, абонементу читального залу (кімнати), забезпечених необхідним бібліотечним обладнанням, бібліотечною технікою, комп’ютерами, охоронними і протипожежними засобами.
4.2 Забороняється використовувати приміщення бібліотеки для робіт, не передбачених завданнями бібліотеки
4.3 Загальне керівництво, створення необхідних умов для здійснення якісної та ефективної роботи, контроль за діяльністю бібліотеки, прийом на роботу бібліотечних працівників здійснює директор навчального закладу. Бібліотека навчального закладу не є юридичною особою. Вона може мати штамп, який містить у собі назву навчального закладу.
4.4 За організацію роботи бібліотеки, бібліотечних процесів несе безпосередньо відповідальність завідувач бібліотеки, який підпорядковується директору начального закладу, є членом педагогічного колективу і входить до складу педагогічної ради закладу.
4.5 Бібліотечний працівник підлягає атестації згідно з чинним законодавством.
4.6 Бібліотечний працівник повинен мати спеціальну бібліотечну або педагогічну освіту. Коло посадових обов’язків бібліотечного працівника визначається на підставі посадових інструкцій. Посадові оклади визначаються відповідно до діючих схем у межах асигнувань, передбачених на заробітну плату, відповідно до кваліфікаційних вимог.
4.7 Виконання робіт бібліотечним працівником, не передбачених даним положенням, оплачується додатково або компенсується додатковими вихідними.
4.8 За домовленістю з директором і за наявності необхідної освіти, відповідно до чинного законодавства, бібліотечний працівник має право на педагогічне навантаження у школі: викладання окремих предметів, ведення гуртків і факультетів.
4.9 Режим роботи бібліотеки встановлюється директором навчального закладу відповідно до внутрішнього трудового розпорядку з урахуванням змінності навчання. Один раз на місяць у бібліотеці встановлюється санітарний день.
4.10 Щоденно дві години робочого дня виділяється на виконання внутрішньої бібліотечної роботи.
4.11 Бібліотечний працівник забезпечує облік, зберігання і використання всіх одиниць фонду згідно з відповідними інструктивними матеріалами Міністерства освіти України і Міністерства культури та мистецтва України, несе відповідальність за зберігання фонду згідно з чинним законодавством.
4.12 Бібліотека працює згідно з планом роботи, затвердженим директором навчального закладу, який є складовою частиною  навчально-виховного плану роботи закладу. Річний звіт бібліотеки є складовою частиною річного звіту закладу.
4.13 Придбання документів й інші витрати на утримання бібліотеки передбачаються за рахунок коштів закладу відповідно до встановлених нормативів. Використовуються також і цільові вклади (дотації місцевих органів, спонсорів, громадських організацій, шефська допомога), надходження за додатково виконані бібліотекою роботи (послуги).
4.14 Методично-інформаційне керівництво бібліотекою, підвищення кваліфікації її працівників забезпечують органи державної виконавчої влади, що опікуються установами освіти, регіональні методичні центри, обласні інститути післядипломної освіти, Центральна освітянська бібліотека Інституту змісту і методів навчання Міністерства освіти України. Методичну допомогу бібліотеці надають Державна бібліотека України для дітей, Державна бібліотека України для юнацтва, районні, міські, обласні бібліотеки для дітей та юнацтва системи Міністерства культури і мистецтва України, спеціалізовані бібліотеки інших систем і відомств.
4.15 При бібліотеці працює читацький актив з числа учнів, учителів і батьків, який допомагає працівникам бібліотеки у виконанні бібліотечної роботи.
4.16 Для вирішення актуальних питань діяльності бібліотеки на правах дорадчого органу може бути створена бібліотечна рада, до складу якої входять працівники бібліотеки, представники педагогічного колективу, бібліотек регіону, громадськості. А також батьки та учні.

5. Права, обов’язки та відповідальність

5.1 Бібліотека має право:
 5.1.1 Визначати зміст та форми своєї діяльності залежно від завдань, зазначених у даному Положенні.
5.1.2 Розробляти правила користування бібліотекою та іншу регламентуючу документацію, що затверджується керівником навчального закладу.
5.1.3 Визначити згідно з правилами користування бібліотекою вид і розмір компенсаційного збитку, завданого користувачем.
5.2 Бібліотечні працівники мають право:
5.2.1 Брати участь в управлінні загальноосвітнім навчальним закладом згідно з чинним законодавством.
5.2.2 На вільний доступ до інформації, пов’язаної із завданнями, що стоять перед бібліотекою, а саме: до навчальних програм, планів роботи навчального закладу, його структурних підрозділів. 5.2.3 На підтримку з боку органів освіти різного рівня та адміністрації навчального закладу в організації підвищення кваліфікації працівників бібліотек, створення необхідних умов для їх самоосвіти, забезпечення участі в роботі методоб`єднань, наукових конференцій, семінарів з питань бібліотечно-інформаційної та культурно-масової роботи.
5.2.4 На атестацію згідно з нормативними актами Міносвіти України та Міністерства культури та мистецтва України.
5.2.5 На додаткову оплату праці згідно з чинним законодавством.
5.2.6 На щорічну відпустку в розмірі 24 календарних днів за відпрацьований рік та додаткову щорічну відпустку (до семи календарних днів) відповідно до колективного договору між працівниками та колективом загальноосвітнього навчального закладу.
5.2.7 На представлення до різних форм заохочення, нагород та відзнак, які передбачені для працівників освіти і культури.
5.3 Бібліотечні працівники несуть відповідальність за:
5.3.1 Виконання трудових обов’язків згідно з нормативно-правовими актами про працю в Україні та колективним договором середнього загальноосвітнього навчального закладу.
5.3.2 Дотримання функцій, що передбачені цим Положенням.
5.3.3 Збереження бібліотечних фондів згідно з діючими законодавчими актами.
                              ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
                 Харківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №164
                 Харківської міської ради Харківської області

 
  ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.Правила користування бібліотекою розроблені у відповідності з Законом України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", "Основами законодавства України про культуру", "Законом України про інформацію", "Типовими правилами користування бібліотеками України", затвердженими наказом МК №275 від 05.05.1999р.
2.Бібліотека, як бібліотечно-бібліографічний, культурно-просвітницький і науково-допоміжний соціальний інститут, забезпечує збирання, збереження і загальнодоступність документально-інформаційних ресурсів (книг, підручників, документів та інших носіїв інформації), свободу вибору літератури та сучасні форми інформаційного забезпечення користувачів.
3.Бібліотека забезпечує державні гарантії безкоштовності основних видів бібліотечних послуг.
4.Бібліотека орієнтована на принципи інтелектуальної свободи, гарантує право на доступ до бібліотечних фондів та одержання бібліотечних послуг.
5.Бібліотека, керуючись принципами наукового фонду, гуманності і демократизації суспільства, гарантує збереження творів друку незалежно від політичних, релігійних переконань авторів.
6.Бібліотека, згідно з чинним законодавством України, не допускає використання даних про читачів з будь-якою метою.
7.Читачі і працівники бібліотеки зобов’язані бути взаємно ввічливими, виконувати Правила користування бібліотекою, дотримуватись тиші, чистоти і порядку, дбайливо ставитись до фонду та майна бібліотеки.

2. ОБОВ`ЯЗКИ БІБЛІОТЕКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ

Бібліотека зобов’язана:
1.Здійснювати формування бібліотечного фонду у відповідності зі статусом шкільної бібліотеки та з врахуванням читацьких запитів.
2.Створювати умови читачам для використання фонду, впроваджувати сучасні інформаційні технології з метою оперативного задоволення запитів читачів, надавати допомогу в доборі необхідної літератури.
3.Вдосконалювати систему інформування читачів про бібліотечні фонди, про всі види інформаційно-бібліотечних послуг, які надає бібліотека.
4.Формувати у читачів потребу в інформації, користуванні бібліотекою та сприяти підвищенню культури читання.
 
5.Розвивати сферу діяльності бібліотеки як центру культури, задовольняти потреби читачів у спілкування, створювати при бібліотеці читацькі об'єднання, клуби за інтересами.
6.Створювати читацькі ради; звітувати про діяльність бібліотеки перед користувачами.
7.Забезпечити збереження бібліотечного фонду; систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки виданих користувачам книг, документів.

3. ПРАВА ЧИТАЧІВ
1.Учні, батьки учнів, педагогічні працівники, обслуговуючий персонал школи мають право користуватися бібліотекою незалежно від соціального походження, статі, освіти, расової і національної приналежності, віросповідання, майнового стану та місця проживання.
2.Фондом бібліотеки мають право користуватись особи з 6-річного віку.
3.Читачі мають право:
-брати додому книги із фонду відділу абонементу
-одержувати видання із фондів інших бібліотек через міжбібліотечний абонемент (МБА)
-здійснювати попереднє замовлення на літературу із фонду бібліотеки по телефону, іншими засобами.
4.Читач може реалізувати свої духовні, національно-культурні потреби і творчі можливості, приймаючи участь в культурно-масовій діяльності бібліотеки.
5.Громадяни, юридичні особи, громадські організації можуть здійснювати матеріальну підтримку бібліотеки, фінансувати бібліотечні програми, творчі починання, представляти і захищати її інтереси.

4. ОБОВ`ЯЗКИ ЧИТАЧІВ
1.Відвідувач при записі до бібліотеки зобов’язаний ознайомитись з Правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов’язання їх виконувати підписом.
2.Відвідуючи бібліотеку, кожен читач зобов’язаний здати в гардероб верхній одяг, портфель, сумку, друковані видання, які не належать бібліотеці.
3.Читач абонементу може одержати додому не більше 5 видань терміном до 30 днів.
4.За кожен отриманий примірник творів друку на абонементі читач повинен розписатися в своєму читацькому формулярі. При поверненні видань – запис книговидачі погашається розписом бібліотекаря.

5.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧИТАЧІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА І ПРАВИЛ КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ
1.Читач зобов’язаний виконувати Правила користування бібліотекою, бережливо ставитись до фондів бібліотеки і її майна, своєчасно повертати отримані на тимчасове користування видання.
2.Громадяни, які втратили твори друку з фондів бібліотеки або заподіяли їм непоправну шкоду, зобов’язані замінити їх відповідними творами друку або творами, визнаними бібліотекою рівноцінними. При неможливості заміни – відшкодувати їх комерційну вартість або витрати на відновлення видання (вартість копії)
3.В разі навмисного пошкодження або викрадення видань із бібліотечного фонду, читач несе кримінальну відповідальність згідно чинному законодавству України, позбавляється права користування бібліотечним фондом терміном від 1 місяця до 1 року.
Про такі порушення бібліотека повідомляє адміністрацію.
4.Читачі, які порушили Правила користування бібліотекою виключаються з бібліотеки на 1 рік, при повторних порушеннях – назавжди.

1. Користування комп`ютером в бібліотеці школи безкоштовне.

2. Доступ до мережі Інтернет є привілеєм читача бібліотеки, а не його правом. Порушення правил користування комп`ютером зафіксоване бібліотекарем, є достатньою підставою для позбавлення користувача даної /Files/images/комп.jpeg привілеї.
3. Доступ до Інтернету в бібліотеці розглядається виключно як засіб одержання інформації, тобто для навчання та підвищення професійного рівня і не може використовуватись для ігор, електронної пошти.
4. Право доступу до комп`ютерів, призначених для Інформаційного обслуговування, надається читачам, які володіють навичками роботи на персональному комп`ютері та самостійної роботи в Інтернеті; ознайомились з даними правилами.
5. Читачі можуть записати отриману ними інформацію на накопичувачі, сумісні з типовими драйверами, або передати її електронною поштою. УВАГА! Перед збереженням інформації носії мають бути перевірені співробітником бібліотеки на наявність вірусів.
6. Користувач несе відповідальність за використання одержаних з Інтернету матеріалів, що захищені авторським правом.

      

План роботи бібліотеки на 2018/2019 н.р.

Можливо Вам буде цікаво... Анкета «Перевір себе» «Оцінка систематичності професійного читання літератури бібліотекарями»

1. Що для вас професійне читання? Самоосвіта, насолода, неприємна необхідність.
2. Як часто ви читаєте професійні видання?( кожного дня, щотижня, щомісяця, рідше).
3. Назвіть професійні видання, які ви систематично читаєте.
4. Де ви частіше за все берете дані видання? Передплачуєте самі або купуєте, берете в бібліотеці тощо.
5. Що (або хто) впливає на ваше професійне читання?
6. Як ви використовуєте в роботі інформацію.